logo_ADBergueda
  • Data i hora oficials:
  • 12:32:00 - 21/04/2019
Ets a: Inici
Comparteix:     Enviar:   Imprimir:  

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 05/08/2015 - 13:54:33

Com les empreses poden contractar amb l'administració pública

 

 

COM LES EMPRESES PODEN CONTRACTAR AMB L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 

El 9 de març de 2018 va entrar en vigor la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, (LSCP). La nova Llei introdueix nombroses i importants novetats respecte del règim vigent. Des de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà i el Consell Comarcal del Berguedà t’oferim un itinerari formatiu sobre els nous procediments i tràmits que han de conèixer les empreses que vulguin contractar amb l’Administració Pública i concórrer a licitacions.

 

Nova llei de contractes al sector públic  - Consulta la Llei -

 

ITINERARI FORMATIU

* Com funciona la contractació pública?

Nous procediments i tràmits que han de conèixer les empreses per poder contractar amb l’Administració Pública i concórrer a licitacions. En aquesta sessió us explicarem en què consisteixen els concursos públics; quines tipologies hi ha; el plec de condicions administratives i el plec de condicions tècniques; la documentació administrativa; la solvència tècnica i econòmica; el procés de presentació i els sobres electrònics; l’anàlisi dels criteris de valoració: el projecte tècnic; què cal tenir en compte per presentar l'oferta econòmica; la baixa temerària.

 

Jornada explicativa: "Vols contractar amb l'administració pública?" el 19 de setembre de 2018 a Berga.

 

Properes formacions:

* On trobar les subvencions i com conèixer quines licitacions estàn obertes?

El Cercador d'Informació i Documentació Oficials (CIDO) és un servei del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) que facilita l'accés a la informació oficial de les administracions en dos grans àmbits temàtics de continguts:

·          convocatòries (oposicions, subvencions i contractes públics)

·          i normes i legislació (normativa local, convenis col·lectius i legislació autonòmica, estatal i europea).

En aquesta sessió us explicarem en què consisteix el servei; com funciona; com ets pots donar d’alta; com pots cercar les oposicions de feina, les licitacions públiques i les subvencions.

 

*Com obtenir una signatura digital?

El certificat o la signatura digital és un document en format digital que serveix per identificar una persona física o jurídica a la qual se li assigna una clau per poder realitzar tràmits amb les administracions d’una forma mes còmoda. El certificat digital té diferents formats en funció del perfil d’acreditació: certificat personal, certificat de pertinença a empresa, certificat de representant i certificat de persona jurídica.

 L'ús del certificat digital garanteix:

·         La identificació de l'emissor. Només pot haver enviat la informació la persona que el signa.

·         La integritat de la transacció. S'ha rebut tota la informació i aquesta informació no ha estat manipulada per cap persona no autoritzada.

·         El no rebuig dels compromisos adquirits per via electrònica. La signatura electrònica reconeguda té el mateix valor legal que la firma manuscrita.

·         La confidencialitat de l'enviament. Una comunicació xifrada només pot ser llegida pel seu destinatari final i no pot haver estat manipulada.

És una eina fonamental per a la millora de la seguretat de la informació i la generació de confiança ja que permet efectuar una comprovació de la identitat de l'origen i de la integritat dels missatges intercanviats per Internet.

Per al ciutadà:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/preguntes-mes-frequents/certificats-digitals/

 

Per l’empresa:  

https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante

https://www.sede.fnmt.gob.es/documents/10445900/10528353/solicitud_certificado_de_representacion.pdf

 

* Com presentar una oferta amb sobre digital?

El "sobre digital" és una modalitat de licitació electrònica ensobrada per a la presentació, custòdia i l'obertura d'ofertes de manera electrònica, que garanteix la confidencialitat de les ofertes fins a la seva obertura per part d'una mesa virtual predefinida.

Amb l'entrada en vigor de la nova llei de contractació pública, la directiva 16a., que va entrar en vigor el 9 de març de 2018, diu, entre altres coses, que les administracions han de realitzar totes les contractacions que estiguin dins dels requisits que marca la llei de forma electrònica.

 

* Com donar-te d’alta al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI)?

Per participar en els procediments de licitació oberts simplificats, establerta en l'article 159.4.a) de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic és obligatori que com a empresa estiguis inscrit en el registre electrònic d’empreses licitadores.

Si penseu participar en licitacions públiques és convenient que us inscriviu en els Registres d'empreses licitadores, així us estalviareu haver de presentar la documentació necessària a cada licitació a la qual vulgueu participar.

Mes informació sobre el RELI 

Portal del Registre Electyrònic d'Empreses Licitadores

 

* Com es presenta i com presentar-te a un concurs públic?

Una licitació és el procés pel qual l’Administració pública fa una petició d’ofertes a diversos proveïdors per adquirir un bé, servei o subministrament o executar una obra.

Anunci. L’Administració publica la convocatòria de la licitació (anunci i els plecs), per comunicar què vol comprar i sota quines condicions, en el seu Perfil de Contractant i, si s’escau, en un butlletí oficial.

Licitació. Les empreses interessades en el contracte, i que compleixin els requisits, tenen un termini determinat per presentar les seves ofertes, així com la documentació acreditativa de la seva aptitud per contractar (capacitat i solvència).

Adjudicació. L’Administració valora i puntua les ofertes, avalua la documentació acreditativa del compliment dels requisits necessaris per contractar amb l’Administració i resol l’adjudicació a favor de l’oferta econòmicament més avantatjosa, que serà la que ofereixi una millor relació entre el preu i els aspectes tècnics de l’oferta, i no necessàriament la que presenti un preu més baix.

Publicació de la resolució. L’Administració publica l’adjudicació del contracte al licitador.

Signatura. L’empresa adjudicatària signa un contracte amb l’Administració i n’inicia l’execució d’acord amb el que aquella ha especificat a la seva oferta i el que preveuen els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques.

 

Què és i com funciona una licitació? 

* Des de l’Agència es concerten sessions individuals per donar-te suport en l’alta i inscripció al registre RELI.

* Per participar en aquestes formacions contactar amb l'Àrea d'Empresa de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà: empresa@adbergueda.cat 

* Si tens alguna consulta o creus que és interessant que portem a terme noves formacions relacionades amb les licitacions posa't en contacte amb nosaltres: empresa@adbergueda.cat 

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 07/09/2018 - 14:59:15

Butlletí digital - Vols Informació dels cursos, ofertes de formació ocupacional i l'agenda d'activitats a la bustia de correu? apunta't-hi

Agència de Desenvolupament del Berguedà

Plaça Sant Joan, 16, 08600 Berga

Tel. 93.824.77.00

E-Mail: agencia@adbergueda.cat

Agència de col·locació autoritzada pel ministeri de Treball i Seguretat Social amb el Núm. 0900000138

Amb la col·laboració de